DISTRICT COURTS KANGRA

Former Judges (District)

FORMER DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, KANGRA AT DHARAMSHALA

SR.NO.

NAME OF THE JUDGE

FROM

TO

1.

Sh. Chet Ram

15.05.1967

24.04.1969

2.

Sh. B. D.Sharma

06.05.1969

21.08.1969

3.

Sh. Chet Ram Thakur

21.08.1969

11.03.1971

4.

Sh. Kidarishwar

22.03.1971

28.04.1971

5.

Sh. Ram Pal Singh

03.05.1971

22.10.1974

6.

Sh. Jai Chand Malhotra

01.11.1974

11.05.1977

7.

Sh. Shamsher Singh Kanwar

20.06.1977

18.01.1979

8.

Sh. P.L. Sharma

30.04.1979

12.05.1980

9.

Sh. C.S. Sahuta

14.06.1980

29.12.1980

10.

Sh. R.L. Khurana

03.01.1981

16.01.1981

11.

Sh. C. S. Sahuta

17.01.1981

30.09.1981

12.

Sh. S. S. Ahuja

05.10.1981

01.09.1984

13.

Sh. D. P. Sood

07.09.1984

13.07.1988

14. Sh. K. C. Sood 18.07.1988

31.12.1990

15.

Sh. M. R. Chaudhary

13.02.1991

12.11.1992

16.

Sh. R. L. Khurana

23.11.1992

29.11.1995

17.

Sh. M. R. Chaudhary

01.01.1996

29.12.1997

18.

Mrs. Aruna Kapoor

18.01.1998

01.06.1999

19.

Sh. V. K. Ahuja

02.06.1999

07.04.2001

20.

Sh. J. N. Barowalia

09.04.2001

20.08.2002

21.

Sh. T. N. Vaidya

16.09.2002

31.03.2004

22.

Sh. R.L. Raghu

06.04.2004

08.12.2006

23.

Sh. B.R. Chandel

20.12.2006

10.04.2008

24.

Sh. Shamsher Singh

25.04.2008

12.01.2009

25.

Sh. P. S. Rana

16.01.2009

30.07.2012

26.

Sh. Sureshwar Thakur

01.08.2012

30.04.2013

27.

Sh. Virender Singh

09.05.2013

31.08.2013

28.

Sh. D. K. Sharma

02.09.2013

28.09.2014

29.

Sh. S. L. Sharma

01.10.2014

12.09.2017

30. Sh. Purender Vaidya 12.09.2017

22.12.2018

31. Sh. Jitender Kumar Sharma 24.12.2018

06.08.2021

32.

Sh. Yogesh Jaswal 09.08.2021 12.03.2022

FORMER ADDITIONAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE – I, KANGRA AT DHARAMSHALA

SR.NO.

NAME OF THE JUDGE

FROM

TO

1.

Sh. Kidar Ishwar

21.09.1970

24.03.1971

2.

Sh. N. S. Sandel

14.02.1972

27.01.1973

3.

Sh. Jai Chand Malhotra

04.07.1974

04.12.1975

4.

Sh. C. S. Sohtha

23.03.1975

09.06.1975

5.

Sh. R. S. Thakur

13.11.1975

27.10.1977

6.

Sh. D. P. Sood

12.12.1977

30.10.1980

7.

Sh. R. L. Khurana

01.11.1980

06.04.1981

8.

Sh. A. L. Vaidya

16.04.1981

28.11.1981

9.

Sh. K. C. Sood

26.05.1982

06.06.1984

10.

Sh. O. P. Sharma

09.07.1984

21.01.1985

11.

Sh. B. S. Chauhan

22.01.1985

20.05.1987

12.

Sh. Janeshwar Goel

01.06.1987

20.01.1988

13.

Sh. M. R. Chaudhary

20.01.1988

13.07.1988

14.

Smt. Kiron Aggarwal

05.12.1988

13.12.1989

15.

Sh. S. S. Thakur

14.03.1990

22.04.1991

16.

Sh. Govind Sharma

02.05.1991

15.09.1993

17.

Sh. T. N. Vaidya

16.09.1993

12.08.1994

18.

Sh. V. K. Sharma

16.09.1994

20.03.1995

19.

Sh. P. D. Goel

22.04.1995

28.05.1997

20.

Sh. B. R. Chandel

02.06.1997

14.06.1999

21.

Sh. M. D. Sharma

14.09.1999

25.09.2000

22.

Sh. A. C. Dogra

28.09.2000

05.04.2001

23.

Sh. P. C. Sharma

05.04.2001

31.03.2003

24.

Sh. George

31.03.2003

26.08.2004

25.

Sh. C. B. Barowalia

17.09.2004

03.11.2005

26.

Sh. Sushil Kukreja

07.11.2005

24.04.2006

27.

Sh. S. L. Sharma

08.05.2006

22.12.2008

28.

Sh. K. S. Chandel

22.12.2008

08.06.2009

29.

Sh. B.L.Soni

18.06.2009

10.05.2010

30

Sh. Rajeev Bhardwaj

11.06.2010

 08.10.2010

31.

Sh. J. K. Sharma

08.10.2010

21.05.2012

32.

Sh. R.K. Sharma

31.05.2012

19.04.2014

33.

Sh. K. K. Sharma

24.04.2014

30.09.2014

34.

Sh. Davinder Kumar 

30.09.2014

04.08.2015

35.

Sh. Rajeev Bali 04.08.2015 28.12.2018

36.

Sh. Pawanjit Singh Kanwar 29.12.2018 04.04.2019

37.

Sh. Paras Doger 06.04.2019 09.08.2021

38.

Ms. Preeti Thakur 09.08.2021 04.12.2021

FORMER ADDITIONAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE – II, KANGRA AT DHARAMSHALA

Sr.No.

Name of the Judge

From

To

1.

Sh. Surindra Parkash

17.07.1976

31.05.1979

2.

Sh. R. L. Khurana

07.06.1979

31.10.1980

3.

Sh. M. R. Verma

01.11.1980

26.05.1982

4.

Sh. O. P. Sharma

27.05.1982

11.04.1983

5.

Sh. B. S. Chauhan

31.08.1984

21.01.1985

6.

Sh. Rameshwar Sharma

10.12.1986

26.11.1988

7.

Sh. T. N. Vaidya

23.01.1989

25.11.1989

8.

Sh. B. D. Sharma

08.12.1989

15.03.1993

9.

Sh. T. N. Vaidya

29.03.1993

15.09.1993

10.

Sh. V. K. Sharma

23.09.1993

16.09.1994

11.

Sh. L. N. Sharma

16.09.1994

18.04.1995

12.

Sh. J. N. Barowalia

27.04.1995

01.08.1995

13.

Sh. Shamsher Singh

11.10.1995

28.12.1995

14.

Sh. Indar Ram

30.12.1995

31.10.1996

15.

Sh. B. R. Chandel

28.11.1996

31.05.1997

16.

Sh. R. C. Sharma

02.06.1997

30.04.1998

17.

Sh. B. K. Gupta

10.08.1998

31.05.2000

18.

Sh. A. C. Dogra

01.06.2000

28.09.2000

19.

Sh. P. C. Sharma

05.10.2000

05.04.2001

20.

Sh. Sureshwar Thakur

23.04.2001

02.09.2002

21.

Sh. George

16.09.2002

31.03.2003

22.

Sh. C. B. Barowalia

03.04.2003

17.09.2004

23.

Sh. J. C. Sood

07.11.2005

31.12.2005

24.

Sh. K. S. Chandel

27.04.2006

22.12.2008

25.

Sh. B. L. Soni

29.12.2008

18.06.2009

26.

Sh. Rajeev Bhardwaj

27.10.2009

10.05.2010

27.

Sh. Purender Vaidya

08.10.2010

28.05.2012

28.

Sh. Rajinder Kumar Sharma

21.01.2013

09.05.2013

29.

Sh. K.K. Sharma

20.05.2013

24.04.2014

30.

Sh. Davinder Kumar 

25.04.2014

30.09.2014

31.

Sh. Rajeev Bali

30.09.2014

04.08.2015

32. Sh. Sharad Kumar Lagwal 04.08.2015

26.12.2018

33.

Sh. Paras Doger 29.12.2018 05.04.2019
34. Sh. Krishan Kumar 06.04.2019

06.03.2020

FORMER ADDITIONAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE – III, KANGRA AT DHARAMSHALA

SR.NO.

NAME OF THE JUDGE

FROM

TO

1.

Sh. D. R. Thakur

19.06.2012

23.04.2014

2.

Sh. Rajeev Bali

26.04.2014

30.09.2014

3. Smt. Jyotsana Sumant Dadhwal 30.09.2014

26.12.2018

4.

Sh.Krishan Kumar 29.12.2018 05.04.2019

5.

Sh. Ranjeet Singh 27.05.2019 02.12.2021
FORMER ADDITIONAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE,FAST TRACK SPECIAL COURT (POCSO) , KANGRA AT DHARAMSHALA

1.

Sh.Krishan Kumar 07.03.2020 09.08.2021

2.

Sh. Parkash Chand Rana 12-08-2021 02-12-2021

FORMER FAST TRACK COURT JUDGE, KANGRA AT DHARAMSHALA

SR.NO.

NAME OF THE JUDGE

FROM

TO

1.

Sh. R. P. Verma

27.09.2003

20.06.2005

2.

Sh. B. L. Soni

20.06.2005

29.06.2005

3.

Sh. L. R. Sharma

30.06.2005

21.04.2008

4.

Sh. Purender Vaidya

28.02.2009

07.10.2010

5.

Dr. Baldev Thakur

20.10.2010

11.06.2012

FORMER SENIOR CIVIL JUDGE -CUM- CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE, KANGRA AT DHARAMSHALA

SR.NO.

NAME OF THE JUDGE

FROM

TO

1.

Sh. R. L. Khurana

09.1974

01.1976

2.

Sh. Surender Parkash

02.1976

07.1976

3.

Sh. O. P. Sharma

07.1976

04.1979

4..

Sh. M. R. Verma

04.1979

11.1980

5.

Sh. Janeshwar Goel

11.1980

05.1983

6.

Sh. G. R. Sharma

05.1983

12.1986

7.

Sh. J. N. Barowalia

12.1986

04.1991

8.

Sh. Indar Ram

04.1991

03.1993

9.

Sh. R. C. Sharma

03.1993

11.1993

10.

Sh. George

11.1993

10.1994

11.

Sh. D. D. Sharma

10.1994

01.1996

12.

Sh. J. S. Mahantan

01.1996

06.1997

13.

Sh. S. S. Sen

06.1997

09.2000

14.

Sh. R. L. Azad

10.2000

09.2003

15.

Sh. K. S. Chandel

06.10.2003

20.12.2003

16.

Sh. J. N. Yadav

08.01.2004

02.05.2006

17.

Sh. Rattan Singh Thakur

08.05.2006

24.04.2008

18.

Sh. Rajeev Bhardwaj

02.05.2008

16.02.2009

19.

Sh. J. K. Sharma

28.02.2009

08.10.2010

20.

Sh. Ajay Mehta

21.10.2010

09.05.2013

21.

Sh. Rajesh Tomar

16.05.2013

21.12.2013

22.

Sh. Jaswant Singh

26.12.2013

29.09.2014

23.

Sh. Barinder Thakur

01.10.2014

05.05.2016

24.

Sh. Vivek Sharma 09.05.2016 06.01.2019

25.

Sh. Ranjit Singh Thakur 05.01.2019

27.05.2019

26. Sh. Yajuvender Singh 27.05.2019

29.11.2021

FORMER CIVIL JUDGE -CUM- JMIC-I, DHARAMSHALA

Sr.No.

Name of the Judge

From

To

1.

Sh. Rameshwar Sharma

28.08.1974

30.07.1976

2.

Sh. Jia Lal Chauhan

31.07.1976

20.04.1979

3.

Sh. P. C. Sharma

07.05.1980

03.01.1983

4.

Sh. Sher Singh

04.01.1983

12.06.1984

5.

Sh. C. L. Kocchar

14.06.1984

30.08.1984

6.

Sh. Manoj Kumar Bansal

23.02.1987

13.12.1988

7.

Sh. Shyam Sunder Garg

14.12.1988

12.05.1992

8.

Sh. S. K. Gupta

15.05.1992

 07.12.1992

9.

Sh. George

18.03.1993

18.11.1993

10.

Sh. J. C. Sood

27.12.1993

14.08.1995

11.

Sh. Virender Sharma

28.08.1995

08.07.1996

12.

Sh. Bhupesh Sharma

09.07.1996 11.06.1997

13.

Smt. Veerta Verma

20.06.1997

28.09.1997

14.

Sh. Krishan Kumar

03.01.1998

16.04.2001

15.

Sh. P. S. Kanwar

17.04.2001

02.05.2003

16.

Sh. Naresh Kumar Thakur

05.05.2003

03.03.2004

17.

Sh. Yajuvender Singh

04.03.2004

16.04.2007

18.

Sh. Pratap Singh Thakur

19.04.2007

18.06.2007

19.

Sh. Vivek Sharma

30.04.2009

25.07.2009

20.

Sh. Abhay Mandyal

29.07.2009

13.10.2009

21.

Sh. Vikrant Kaundal

05.06.2010

20.10.2011

22.

Sh. Suneesh Aggarwal

09.11.2011

21.11.2012

23.

Sh. Ashok Kumar

10.06.2013

11.01.2016

24.

Ms. Shikha Lakhanpal

13.01.2016

05.05.2016

25.

Ms. Akanksha Dogra

12.05.2016

23.05.2019

26.

Ms. Kanika Gupta 29.05.2019 10.12.2021

FORMER CIVIL JUDGE-CUM-JMIC-II, DHARAMSHALA

SR.NO.

NAME OF THE JUDGE

FROM

TO

1.

Sh. K. P. Singh

24.04.1991

15.03.1993

2.

Sh. Virender Sharma

16.08.1995

31.08.1995

3.

Sh. Pune Ram

29.12.1997

10.08.1998

4.

Sh. P. S. Kanwar

11.06.1999

16.04.2001

5.

Sh. Jaswant Singh Thakur

26.04.2001

03.04.2003

6.

Smt. Kanta Verma

05.04.2003

03.03.2004

7.

Sh. Hitender Kumar

04.03.2004

03.05.2006

8.

Sh. Vivek Sharma

07.12.2006

03.04.2009

9.

Sh. Vikrant Kaundal

04.05.2009

05.06.2010

10.

Ms. Manisha Goyal

08.08.2011

06.07.2012

11.

Sh. Ashok Kumar

07.11.2012

10.06.2013

12.

Ms. Shikha Lakhanpal

27.08.2013

12.01.2016

13.

Sh. Umesh Verma 16.01.2016 06.01.2019

14.

Ms. Kanika Gupta 05.01.2019

29.05.2019

15. Ms. Deepika Negi 29.05.2019

09.12.2021

FORMER MOBILE TRAFFIC MAGISTRATE, KANGRA AND UNA AT DHARAMSHALA

1.

Sh. Vishal Tiwari 02.01.2017 14.07.2019
2. Sh. Nav Kamal 11.08.2021

09.12.2021

 

Latest Announcements